Logo
Levering aan: NL

Inloggen
Status bestelling

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en andere prestaties. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Alle in prijslijsten, catalogi en op andere wijze weergegeven afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten, zijn niet bindend. De in voornoemde publicaties voorkomende gegevens zijn zo actueel mogelijk, onder voorbehoud van wijzigingen. Onnauwkeurigheden of fouten in de verwijzingen of prijsopgaven zijn niet uit te sluiten. Bij het samenstellen van ons artikelenassortiment op het internet gaat het niet om een concrete aanbieding, maar om het tonen van onze bereidheid om aan de hand van uw aanvraag tot een overeenkomst te komen (de zgn. invitatio ad offerendum). Ons aanbod is gericht op eindverbruikers, de goederen worden alleen verkocht in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor huishoudens. De koopovereenkomst komt tot stand, zodra wij de bestelling aan de koper leveren.

PRIJZEN

De in de eerder genoemde prijslijsten en overige publicaties genoemde prijzen zijn vrijblijvend en gelden af magazijn Kronberg, te verhogen met de kosten van transport en verpakking. Met het verschijnen van nieuwe publicaties worden de voorgaande ongeldig. Alle prijsopgaven geschieden in euro's, incl. de van toepassing zijnde omzetbelasting.

LEVERING

Leveringen geschieden in principe op basis van kosten koper. Vracht- en overige verzendkosten worden aan koper doorberekend. Wij kiezen voor u de meest economische manier van verzenden. In het geval van niet door de verkoper veroorzaakte bedrijfsstoringen, stakingen, natuurrampen of in andere gevallen van overmacht, alsmede uitblijvende leveringen van toeleveranciers van verkoper, is verkoper ontheven van zijn plicht tot levering. Dit indien en voorzover de levering onmogelijk is geworden. Treedt door voornoemde voorvallen slechts vertraging van de levering op, dan blijft de plicht tot levering van verkoper en de afname door koper bestaan. De verkoper is in het voorkomende geval niet verplicht tot schadevergoeding wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst. Dit is eveneens van toepassing in het geval van door eerdergenoemde voorvallen optredende vertraging of door overschrijding van een door koper bedongen uiterste leveringstermijn. In het geval van een retourzending die niet voortvloeit uit het hierna vermelde ontbindingsrecht, draagt de retourzender de kosten en het risico van de verzending.

TOEPASSEN VAN HET RECHT OP ONTBINDING

De in de hierna volgende instructie voor de uit ontbinding van de overeenkomst voortvloeiende rechten, gelden alleen voor privé-gebruikers, ofwel iedere natuurlijke persoon, die een rechtmatige aankoop verricht die niet op zakelijke noch op zelfstandige beroepsuitoefening kan worden teruggevoerd.

Het recht van ontbinding of herroeping

U heeft het recht de koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen nadat u of een door u genoemde derde (niet de koper zijnde) de laatste artikelen van dezelfde bestelling heeft ontvangen. Om uw recht tot herroeping of ontbinding uit te oefenen, moet u ons, HIBIKE Bär KG, Westerbachtstraße 9, 61476 Kronberg, Telefoon +49 6173 92390, Telefax +49 6173 923930, e-mail service@hibike.de, d.m.v. een duidelijk bericht, bijv. over de post, fax of e-mail, op de hoogte stellen. U kunt daarvoor het hieronder volgende voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, ofschoon dat niet verplicht is. Om de termijn van herroeping vast te leggen is het voldoende dat u de herroeping voor afloop van de 14-dagentermijn aan ons doet.

Gevolgen van de ontbinding

Als u de koopovereenkomst beëindigt zijn wij verplicht u binnen 14 dagen na ontvangst van uw verzoek om herroeping het door u betaalde terug te geven, te restitueren. Dit met uitzondering van de extra kosten, op uw verzoek gemaakt vanwege een door u gewenste afwijkende bezorgregeling die de door ons standaard aangeboden kosten overschrijden. Voor een dergelijke restitutie bewandelen wij dezelfde weg als die is gebruikt voor de betaling. Tenzij anders overeengekomen. In geen geval worden u extra kosten vanwege de terugbetaling in rekening gebracht. Wij kunnen de restitutie opschorten totdat de artikelen door ons zijn ontvangen, of van u bewijs hebben ontvangen dat de artikelen zijn teruggestuurd. Op u rust de verplichting, de artikelen onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u ons over de herroeping heeft geïnformeerd, terug te sturen. Wij beschouwen deze termijn als zijnde geldig als u de artikelen terugstuurt binnen de periode van 14 dagen. U draagt de kosten van terugzending. U behoeft niet voor waardevermindering van de artikelen op te komen, als deze waardevermindering het gevolg is van redelijke beproeving door u van de eigenschappen en functie van het geleverde.

Uitgesloten van het ontbindingsrecht zijn

Overeenkomsten waar het recht van ontbinding niet geldt, te weten:

De levering van artikelen die niet af zijn en waaraan de koper een individueel vast te stellen bestemming kan geven of die geheel op de persoonlijke behoeften van de afnemer zijn afgestemd;

Levering van snel bederfelijke waren of waren waarvan de uiterste verkoopdatum snel wordt overschreden;

Levering van alcoholische dranken , waarvan de prijs bij de aankoop werd vastgesteld, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het afsluiten van de koopovereenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktomstandigheden waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Levering van kranten of tijdschriften, geen abonnementen betreffende.

Het recht op ontbinding vervalt voortijdig bij overeenkomsten,

waarbij het gaat om verpakte waren die, om hygiënische of gezondheidsredenen, niet geschikt zijn om terug te sturen en waarbij de verpakking na levering is geopend;

het artikelen betreft die, na levering, op grond van hun eigenschappen onherroepelijk zijn vermengd met andere waren;

het de levering betreft van geluids- of videodragers en/of computersoftware in verzegelde, gesealde verpakking, wanneer de verzegeling na ontvangst van het/de artikel(en) is verwijderd.

Bijzondere regeling in verband met kostenvrije zendingen.

Als wij op grond van de waarde van de zending geen verzendkosten in rekening brengen, dan heeft dit gevolgen bij een eventuele retourzending van een deel van de zending. Er zullen in dat geval alsnog verzendkosten in rekening worden gebracht voor de reeds ontvangen artikelen, indien de waarde ervan beneden de grenswaarde voor gratis verzending valt. Eenzelfde regeling is van toepassing voor als zodanig met 'Versand-Gratis' gemerkte artikelen. Deze zgn. Versand-Gratis-artikelen kunnen onder de minimumwaarde van kostenloze verzending vallen.

Termijn van terugzending

In aanvulling op uw wettelijk recht, bieden wij vrijwillig een terugzendtermijn aan van 30 dagen na ontvangst van de artikelen. Hiermee vervalt de 14-daagse terugzendtermijn. Aantoonbare terugzending binnen 30 dagen is voldoende om uw recht uit te oefenen. Voorwaarde voor toepassing van de terugzendtermijn van 30 dagen is, dat de artikelen ongebruikt, in originele verpakking worden teruggestuurd, de verpakking en accessoires in onberispelijke staat zijn en geen labels zijn verwijderd. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan dan kan de retourzending worden geweigerd. Voorts kan vergoeding voor waardevermindering worden verlangd indien de waardevermindering verband houdt met onnodige behandeling, gebruik en testen van de artikelen.
De 100-dagentermijn geldt niet voor de aanschaf van cadeaubonnen, levensmiddelen of artikelen die op aanwijzing van de klant zijn aangepast.

Tot afloop van de wettelijk voorgeschreven termijnen van het herroepingrecht, gelden uitsluitend de daarin vermelde voorwaarden. De vrijwillige termijn van terugzending beperkt niet de wettelijke regeling.

BIJZONDERE BEPALINGEN ROND GEFINANCIERDE ARTIKELEN

Is de koopovereenkomst door een lening gefinancierd en herroept u de koopovereenkomst, dan bent u, indien de koopovereenkomst en de lening een economische eenheid vormen, niet meer aan de leenovereenkomst gebonden. Dat is in het bijzonder het geval, wanneer wij de lening verstrekken of de leningverstrekker van onze medewerking gebruik maakt. Wanneer de leenovereenkomst van kracht is tijdens de herroeping of tijdens de terugzending, treedt de leningverstrekker in de rechten die wij jegens u kunnen doen laten gelden. Dit geldt niet als het gaat om de verwerving van financiële instrumenten als waardepapieren, deviezen of derivaten. Als u een dergelijke overeenkomst wilt vermijden, maakt u dan van uw ontbindingsrecht gebruik en herroep ook de leenovereenkomst (voorzover deze herroeping toelaat).

Model herroepingsformulier

Als u een koopovereenkomst wilt herroepen, dan kan onderstaande tekst worden gebruikt en na invulling ons worden toegestuurd.

An
HIBIKE Bär KG
Westerbachstraße 9
D-61476 Kronberg
Telefoon +49 6173 92390
Telefax +49 6173 923930
E-Mail service@hibike.de

Hierdoor herroep ik (herroepen wij) de door mij (ons) afgesloten koopovereenkomst van de hierna volgende artikelen:

Artikelnr:Artikelnaam:
Artikelnr:Artikelnaam:
Artikelnr:Artikelnaam:
Artikelnr:Artikelnaam:
Artikelnr:Artikelnaam:Voornaam/Familienaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Datum/Handtekening

*) doorhalen wat niet van toepassing is

BETALING

In het geval van het niet of gedeeltelijk niet betalen of van een betalingsachterstand brengt HIBIKE particuliere afnemers vanaf ingebrekestelling een boeterente van 5% en wederverkopers een boeterente van 8% in rekening. Deze percentages komen boven de op dat moment geldende wettelijke rente, indien en voorzover geen hoger schadebedrag kan worden vastgesteld. Vanaf het moment van ingebrekestelling van de koper worden de nog uitstaande vorderingen, ook die van andere HIBIKE-rekeningen, onmiddellijk opeisbaar. Levering van nog openstaande bestellingen kan HIBIKE in een dergelijk geval laten afhangen van de omvang van eventuele vooruitbetalingen. In het voorkomende geval kan HIBIKE de koopovereenkomst annuleren. HIBIKE heeft onder deze omstandigheden geen leveringsplicht tegenover de koper. HIBIKE heeft het recht om een bestelling van de koper onverwijld schriftelijk af te wijzen. Het recht van de koper op verrekening van uitstaande bedragen is beperkt tot onbestreden en rechtmatige vorderingen of door HIBIKE erkende tegenvorderingen. Hetzelfde is van toepassing voor het recht van inhouding indien en voorzover de koper ondernemer, inkoper, verkoper, firma of publieke instelling is ingevolge het duitse handelsrecht(HGB).

EIGENDOM

De gekochte zaak blijft ons eigendom zolang het volledige te betalen bedrag uit hoofde van de koopovereenkomst nog niet is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan ten aanzien van alle vorderingen die wij jegens de koper verwerven inzake het verkochte artikel, bijvoorbeeld op grond van reparaties, de levering van reserveonderdelen of een andere dienstverlening. Is de koper een ondernemer ingevolge duits handelsrecht, aan wie de vergunning tot het uitoefenen van zijn bedrijf is verleend, dan geldt het eigendomsvoorbehoud eveneens voor die vorderingen die wij hebben uit hoofde van onze zakelijke verhouding jegens de koper. Wij zijn verplicht om op wens van de koper afstand te doen van het eigendomsvoorbehoud indien de koper zijn gehele, met de koop verband houdende, schuld heeft voldaan en voor de overige hiermee verband houdende verplichtingen voortvloeiend uit zijn bedrijfsvoering voldoende zekerheid is gesteld. Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is vooraf schriftelijke toestemming vereist in het geval van vervreemding, verpanding, overdracht ten behoeve van borgstelling, of andere, ons recht beperkende veranderingen jegens de verkochte zaak. Wanneer een derde de macht over de verkochte zaak verkrijgt, in het bijzonder in het geval van verpanding, dient de koper ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en deze derde onmiddellijk te wijzen op het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud.

GARANTIE

Wij geven garantie op de van ons betrokken producten gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf het moment van aflevering bij de consument. Deze tweejaarsperiode geldt eveneens voor de gevolgschaden voortvloeiend uit gebreken van het geleverde. Dit voorzover geen sprake is van schade door ongeoorloofde handelingen. Dit recht op garantie voor de koper, voorzover deze ondernemer is ingevolge duits handelsrecht (HGB), gaat ervan uit dat deze zijn plicht is nagekomen tot het onderzoeken en beperken van de schade volgens het normale gebruik zoals dit in het maatschappelijk verkeer betaamt. Bij gerechtvaardigde gebreken heeft verkoper het recht tot twee keer toe op zijn kosten de schade te herstellen. Hierna kan worden hersteld of opnieuw worden geleverd. Dit naar keuze van de koper. De koper dient hiervoor een redelijke termijn vast te stellen. De verkoper kan een schadeloosstelling weigeren wanneer hieraan onevenredig hoge kosten zijn verbonden. De garantie vervalt in het geval zelf pogingen tot reparatie zijn ondernomen, veranderingen aan het geleverde zijn aangebracht of het geleverde bij wedstrijden of bij vergelijkbare evenementen is ingezet. Garantie op het frame en de velgen vervalt bij schade die door het maken van sprongen of door oneigenlijk gebruik is ontstaan. Ten aanzien van frame en stuur geldt de garantie slechts wanneer deze delen in originele toestand verkeren en worden toegepast ten behoeve van het daarvoor bedoelde gebruik. Koper heeft niet het recht om wegens bezwaren of reclames betalingen in te houden of te verrekenen. Zonder het tonen of overleggen van het geldig aankoopbewijs wordt geen garantie verleend. Bij rijwielen dient het framenummer op het aankoopbewijs te zijn vermeld. Fabrieksgarantie staat los van de door verkoper geboden garantie.

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoper is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade door opzet, grove schuld en nalatigheid. Verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging, de onmogelijkheid om de dienst te verrichten, het niet kunnen nakomen van verplichtingen omdat wet of overeenkomst dit verbiedt, het met schuld bezwaren van de overeenkomst en aansprakelijkheid die de normale aansprakelijkheid uit hoofde van overeenkomst te boven gaat. Onafhankelijk van de wet is onze aansprakelijkheid beperkt tot de prijs van het geleverde. Dit conform de in de vakhandel gebruikelijke normen. Dit laat onverlet de verplichting tot schadevergoeding volgens Duits recht: Zie in dit verband § 634, 636 BGB.

SLOTBEPALINGEN

Indien en voorzover een of meerdere bepalingen in onze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden zal dit niet van invloed zijn op de overige bepalingen.

Status: 15 februari 2021

 
AJAX Loader Icon